PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

  1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Spalvotos Pramogos”, jos filialai ir atstovybės. UAB „Spalvotos Pramogos”, kontaktiniai duomenys skelbiami www.kartlandas.ltUAB „Spalvotos Pramogos”, paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: info@kartlandas.lt
  2. UAB „Spalvotos Pramogos”, surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi UAB „Spalvotos Pramogos”, darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
  3. Asmens duomenų tvarkymui UAB „Spalvotos Pramogos”, gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie UAB „Spalvotos Pramogos”, vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais UAB „Spalvotos Pramogos”, imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB „Spalvotos Pramogos”, nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat UAB „Spalvotos Pramogos”, užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
  4. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis UAB „Spalvotos Pramogos”, paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis mūsų paslaugomis.
  5. UAB „Spalvotos Pramogos”, gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
  6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite atsidaryti paskyr